HAKKIMIZDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

 

1.1. GİRİŞ

 

Kişisel verilerin korunması ilkesi kapsamında saklanması, işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve imhasına ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülükleri 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ,("6698 sayılı Kanun") ile düzenlenmiştir.

 

6698 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nca ("Vakıf") elde edilmiş veya edilecek ya da Vakfımızla paylaşılan veya paylaşılacak vakıf yararlananları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahiplerine, Vakıf çalışanlarına ait her türlü bilginin, aşağıda açıklanan çerçevede 6698 sayılı Kanun'da öngörülen şekillerde Vakfımızca işleneceğini ve bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yasal mevzuatın gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda kamu kurumlarına açıklanması dâhil olmak üzere bilgiler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin, kişisel verilerin işlenmesi anlamına geldiğini, Vakfımızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işleminin zorunlu olduğu hallerde 6698 sayılı Kanun'da açıkça öngörülen yetki uyarınca, kişisel verilerin herhangi bir beyan ya da onaya gerek olmaksızın işlenebileceği hususlarını veri sahiplerinin bilgilerinize sunarız.

 

İşbu bilgilendirme metni; 6698 sayılı Kanun'un 10. maddesinde belirtilen "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" kapsamında yapılmakta olup, bilgilendirme metninde "kişisel verileriniz" kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Vakfımız vakıf yararlananları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahipleri, Vakıf çalışanları ve diğer veri sahiplerine ait kişisel bilgileri teknik ve idari olarak gerekli önlemleri almak suretiyle en güvenilir seviyede tutmaktadır.

 

 

1.2. BİLGİLENDİRMENİN AMACI

 

İşbu bilgilendirme metninin temel amacı, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen kuralların Vakfımız uygulamaları kapsamında açıklanmasından ibaret olup, Vakfımız tarafından yasal ve Vakıf mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda aktif ve emekli vakıf yararlananlarının, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ve hak sahiplerinin, potansiyel vakıf yararlananları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahiplerinin, Vakıf çalışanlarının, Vakfın hissedarı veya işbirliği içinde olduğu kurum, kuruluş ve şirket çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve üçüncü kişiler ile kişisel verileri Vakfımız tarafından işlenen tüm kişilerin bilgilendirilmesidir.

 

1.3. BİLGİLENDİRMENİN KAPSAMI

 

Bu bilgilendirme metninin kapsamı, aktif ve emekli vakıf yararlananlarının, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahiplerinin potansiyel vakıf yararlananlarının, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahiplerinin, Vakıf çalışanlarının, ziyaretçilerin, Vakfımızın hissedarı olduğu veya işbirliği içinde olunan özel ve kamu kurum çalışanlarının, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

 

6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

 

Vakfımız, T.C. Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu vb. yasal mevzuatlar ile Vakıf Senedi ve Vakıf Yönetmelikleri olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili otoritelerce yayımlanmış olan düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, başta vakıf yararlananlarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahiplerinin munzam sosyal güvenlik haklarına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, faydalanılabilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için veri tabanının oluşturulması, güncellenmesi için kimlik, adres, iletişim ve diğer kişisel veriler dahil gerekli tüm bilgi ve belgelerin elde edilmesi, kaydedilmesi, kağıt veya elektronik ortamda düzenlenmesi, yasal mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Vakfımızdan talep edilen her türlü yardım ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ve diğer kayıt ve belgelerin sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, SMS, e-mail, telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla düzenlenmesi, söz konusu yardım ve hizmetlerin sunulması ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla vakıf yararlananlarının ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile hak sahiplerinin, Vakıf çalışanlarının kişisel verileri Vakfımızca 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, işlenmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenmesinde, Vakfımızca benimsenen aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket edilmektedir.

 

a-Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmekte,

b-Kişisel veriler doğru ve güncel tutulmakta,

c-Kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

d-Kişisel veriler işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmakta,

e-Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

 

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun, Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf Yönetmelikleri dahil Vakfın tabi olduğu mevzuat kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel veriler; vakıf yararlananları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahipleri için vakıf yararlananlarının kendisinden veya hak sahiplerinden, vakıf yararlananı olmayan veya vakıftan yararlanma hakkı sonlanan gerçek kişilerin talep ve beyanlarından, Vakıfla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, mahkemeler, icra müdürlükleri ve diğer 3. kişiler ile Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; aktif ve emekli vakıf yararlananlarına ait nüfus cüzdan bilgileri; iletişim bilgileri ile hak sahipliğinin tespitine yönelik mevzuatın gerekli kıldığı kişisel veriler ve iletişim bilgileri, Vakfımız tarafından kişisel veri toplama ve işleme amaçları ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiler aşağıda belirtilen konularda bilgilendirilmektedir.

 

a-Veri sorumlusu olarak Vakfımızın kimliği,

b-Kişisel verilerin işlenme amacı,

c-İşlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği,

d-Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

e-Kişisel verileri toplanan kişilerin 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları.

 

Vakfımız tarafından mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun şekilde, Vakfımız merkezine giriş ve çıkışların kayıt altına alınmasını teminen güvenlik kameraları ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.  

 

Vakfımız güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, vakfın, vakıf yararlananlarının, bunların hak sahiplerinin, ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak amaçlanmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Vakıf çalışanının erişimi bulunmaktadır. Vakfımız tarafından 6698 sayılı Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Vakfımızca, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler uygulanmakta olup, yürürlükte bulunan mevzuat ve iş bu bilgilendirme metni arasında uyumsuzluk veya çelişkili düzenlemeler bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuat hükümleri öncelikle uygulanacaktır.

 

Vakfımıza ait internet sitesini ziyaret eden vakıf yararlananlarımızın ve hak sahiplerinin site içerisindeki hareketleri kaydedildiğinden, bu işleme ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkındaki açıklamalara internet sitemizde bulunan "Gizlilik Politikası" metni içerisinde yer verilmiştir. 

 

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel veriler, yasal mevzuatın izin verdiği kapsamda; kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar (Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vergi Daireleri ile Mahkemeler, İcra Müdürlükleri dahil adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuatın izin verdiği ve Vakfımız iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlara, 6698 sayılı Kanun'un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak aktarılabilecektir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Vakıf yararlananları, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahiplerine, Vakıf çalışanları ve diğer ilgili kişilere ait kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanmasının zorunlu olması kapsamında, Vakfımızın munzam sosyal güvenlik hakları sağlayan bir kuruluş olması nedeni ile yasal mevzuat, Vakfımız mevzuatı ve yargı kararları uyarınca hak sahibi dul eşler ve yetim çocuklar ile ilgili olarak herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın hak sahibi olma şartlarını elde etmeleri durumunda dul veya yetim aylığı tahsisi söz konusu olduğundan, bu hususun tespitini teminen vakıf yararlananları, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile hak sahiplerine ilişkin işlenen kişisel veriler herhangi bir süreye tabi olmaksızın silinmemekte, yok edilmemekte ve anonim hale getirilmemekte, uzun yıllar korunmaya ve muhafaza edilmeye devam edilmektedir. Hak sahipliğinin tespitine yönelik kişisel veri ve bilgiler dışında kalan kişisel veriler başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçlarının ortadan kalkmasını müteakip resen ve/veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Vakfımızca işlenen kişisel verilere yalnızca sınırlı sayıda görevli vakıf çalışanının erişimi söz konusu olup, görevli vakıf çalışanlarının Vakıf Senedi, Hizmet Sözleşmesi ve beyan dilekçeleri kapsamında sır saklama ve gizlilik yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu bilgilendirme metininde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz durumunda Vakfımız tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin herhangi bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen ücret alınabilecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

f) Sosyal güvenlik mevzuatı ile Vakfımız mevzuatı uyarınca hak sahipliğinin tespitine yönelik zorunlu olarak herhangi bir süreye tabi olmaksızın saklanması gereken kişisel veriler haricinde kalan kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

 

g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular kimlik tespiti yapılarak Vakfımız tarafından kabul edilecek ve ilgililere yasal süre içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

 

6698 Sayılı Kanun kapsamında ilgililer, kişisel verilere ilişkin haklarını, kimliklerini doğrulayıcı belgeler ve taleplerini içeren dilekçe ile Hacı Mehmet Sokak Tibaş Vakfı Dalyan Konut Sitesi No:24/G Blok Kat 1 Fenerbahçe/ İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@tibasvakfi.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirler.