HAKKIMIZDA

TARİHÇE

Türkiye İş Bankası A.Ş. çalışanlarının yarınlara daha güvenle bakabilmelerini sağlamak amacıyla ilk olarak 1934 yılında bir tekaüt (emekli) sandığı kurulmuş, yıllar içerisinde meydana gelen yasal mevzuat değişiklikleri kapsamında yaşanan yapı değişiklikleri sonucunda bu sandık, 1965 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesi kapsamında faaliyet gösteren T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’na dönüşmüştür.

1974 yılında ise T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’nın kanun gereği sağlamakla yükümlü olduğu zorunlu sosyal güvenlik hakları dışında kalan hak ve menfaatleri sağlayan bir sandık kurulmasına karar verilmiş ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince 15.07.1974 tarihinde kabul ve tescil edilen Vakıf Senedi ile “Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı” adı altında bir vakıf kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye İş Bankası A.Ş çalışanları için kurulmuş olan Vakıflar iki ayrı tüzel kişilik olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Vakfımız yararlananlarına zorunlu sosyal güvenlik yardımlarına ek sosyal güvenlik ve yardımlaşma hakları sağlamak üzere 1974 yılında kurulmuştur.

Bu gelişme sonucunda faaliyetlerini sürdürmesine gerek kalmayan Türkiye İş Bankası A.Ş. Personeli Yardımlaşma Derneği’nin 11.8.1975 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, derneğin feshine ve tasfiye sonundaki mal varlığı ve üyelerine sağladığı yardımların Munzam Sandık Vakfına devredilmesine karar verilmiştir.

1981 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda alınan karar ile, esasen vakıf niteliğinde kurulmuş olan Sandığın unvanı, “Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı” olarak değiştirilmiştir.

24 Haziran 2011 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantılarındaki Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinden sonra Emekli Sandığı Vakfı ile Munzam Sandık Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanları ayrı kişiler, Temmuz 2013 ayından itibaren de Vakıf Müdürleri ayrı kişilerden oluşmuş ve 16.05.2016 tarihi itibariyle de Vakıfların hizmet binaları ve çalışan personeli de ayrılmıştır.

Munzam Sandık Vakfımız, faaliyetlerini, tamamen Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca yürütmektedir.

Munzam Sandık Vakfımız, Vakıf olması nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, sosyal güvenlik kuruluşu olması nedeniyle ise aktüeryal açıdan T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu’nun denetimine tabi bulunmaktadır.